Историјски архив Шумадије

Историјски архив Шумадије је институција културе од регионалног значаја која има задатак да прикупља, чува, врши заштиту и сређивање архивске грађе настале на територији Шумадијског округа и омогући њено публиковање и коришћење у научне и друге сврхе. Архив је надлежан за архивску грађу и регистратурски материјал, који су настали у раду претходних и садашњих органа власти, институција, организација, односно правних субјеката и појединаца са подручја територијалне надлежности, а до нивоа Округа. Што се тиче територијалне надлежности, Архив обухвата подручје Града Крагујевца и шест општина: Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Лапово и Кнић. Поред наведеног Историјски архив Шумадије организује и различите типове културних програма (књижевне вечери, радионице, изложбе) са циљем промовисања грађе коју поседује и упознавања грађана са истом.  

У ИАШК запослено је 19 лица, и то: 12 на неодређено време, 6 на одређено и 1 постављено лице (директор).  
Делатност Архива разврстава се према јединственој класификацији делатности у области рада институција културе – 91. 01 делатност библиотека и архива. 

Својом основном делатношћу Архив обавља послове заштите културне баштине и у значајној мери доприноси обликовању научно засноване слике о прошлости чиме остварује своју стручну, културну и опште-друштвену улогу. У њему постоје: Служба за заштиту архивске грађе ван Архива, Служба заштите архивске грађе у депоима Архива, Служба за сређивање и обраду архивске грађе, Служба техничке заштите архивске грађе, Служба за научно-истраживачки рад, културну и просветну, издавачку и информативну делатност. Службе немају правни субјективитет, па се права, обавезе и одговорности запослених остварују у Архиву као целини.

Контакт

Директор: Сања Живковић

Руководилац унутрашње организиционе јединице: Предраг Илић,

https://www.istorijskiarhivsumadije.com/   

direktor@istorijskiarhivsumadije.com   

ПИБ: 100561916

Матични број: 07151403 

https://www.facebook.com/istorijskiarhivsumadije.kragujevac  

Адреса: Крагујевачког октобра 13

тел. 034 33 62 51 


Мини календар

Инфо

Ажурирање и одржавање сајта врши eKG InfoData доо Крагујевац. 
Све податке о догађајима и ближе информације у вези са догађајима можете добити преко контакта институција организатора који се налазе на сајту.
За аутоматски превод у информативне сврхе се користи Google Translate engine.