Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је јавна служба и регионална установа културе која обавља делатност од општег интереса за Републику Србију у пословима везаним за заштиту културних добара на територији Шумадијског и Поморавског управног округа, односно на територији два града и једанаест општина у ова два округа. Делатност Завода је спровођење система заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места, као и свих осталих добара, која су у овој институцији евидентирана, уписана као добра која уживају предходну заштиту и имају одлике на основу којих заслужују да буду заштићени од стране државе.

Послови које врши Завод су :
- истраживање и евидентирање културних добара,
- проучавање и заштита добара,
- предлагање проглашења споменика за културно добро,
- вођење посебних регистара и документације о одређеном културном добру,
- пружање помоћи и сарадње имаоцу културног добра,
- истраживање и презентовање културних добара,
- израђивање студија, програма и пројеката за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и заштити урбаних и руралних амбијената и целина,
- израђивање студија и пројеката делова просторних планова, који се односе на стање и валоризацију културних добара,
- вршење непосредног стручног надзора над извођењем конзерваторско-рестаураторских радова на споменицима културе,
- издавање услова за предузимање мера техничке заштите за културна добра, као и добра која уживају предходну заштиту,
- објављивање резултата истраживачких радова,
- вршење разних других стручних послова у области заштите културних добара.

Датум последње промене

26. април 2018.

Категорија

Институције